Zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny.

Osoby, które uległy wypadkowi, zachorowały, a ich niezdolność do pracy przekracza 30 dni, podlegają świadczeniom i zasiłkowi chorobowemu i zostają objęci opieką ZUS. Osobami, które mogą ubiegać się o tego rodzaju świadczenia są chorzy, którzy podlegali ubezpieczeniu ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Pracownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu nabywają prawo do świadczeń po upływie 30 dni. Osoby, których ubezpieczenie jest dobrowolne – po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień, pod warunkiem nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego L4. Czas ten nie może jednak przekroczyć 182 dni. Podczas tego leczenia, wypłacane jest ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 80 % wynagrodzenia zawartego na umowie. W przypadku, kiedy chory przebywa w szpitalu dostaje 70 % wynagrodzenia. Istnieją sytuacje, których można liczyć na 100 % podstawy wymiaru.
W przypadku, gdy chory wykorzysta cały urlop wynoszący 182 dni, a nadal nie jest zdolny do pracy, jego stan zdrowia nie poprawił się, jednak jest możliwość poprawy stanu zdrowia poprzez dalsza rehabilitację, można wykorzystać świadczenia rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje na okres przywrócenia zdolności do pracy, ale nieprzekraczający 12 miesięcy. Świadczenie to może być przyznane jednorazowo lub wykorzystane w częściach. Decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego podejmuje lekarz orzecznik, kierowany z urzędu ZUS. Jeśli decyzja lekarza orzekającego jest negatywna, każda osoba ma możliwość odwołania się od decyzji i wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS.
Kiedy nie przysługuje i ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?
Prawa do zasiłku rehabilitacyjnego nie mają osoby, które: posiadają uprawnienia do emerytury lub renty, zasiłku przedemerytalnego, dla bezrobotnych, urlopu dla podratowania życia, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, itp.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi przez pierwsze 3 miesiące – 90 % podstawy wypłacanego zasiłku chorobowego, kolejne miesiące wiążą się z 75% wynagrodzeniem wysokości zasiłku chorobowego lub 100% zasiłku w przypadku kobiet w ciąży.

http://www.kmhs.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here